logo

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรับสมัครมีการตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากเลขที่บัตรประชาชนของท่าน

ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศการรับสมัคร
สาขาวิชาที่เปิดและจำนวนแผนรับ

การรับสมัคร

  • บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร
  • การเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น การเลือกสาขาวิชาให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • ค่าสมัคร 500 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรืองานการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม 2567
  • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2567
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระเต็มจำนวน