logo

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรับสมัครมีการตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากเลขที่บัตรประชาชนของท่าน

ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม 2)
ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้สมัครบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ และพิมพ์ใบสมัครมายื่น ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

ประกาศการรับสมัคร
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่ว่าง

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัคร) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2566 (ถ่ายเอกสาร 3 ฉบับ)
 • รูปถ่ายชุดสุภาพ (ไม่ใช้เครื่องแบบสถาบันเดิม) ขนาด 1 นิ้ว และไฟล์รูปถ่าย(สกุลไฟล์ .jpg) เพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบรายงานตัว และใช้ในการทำบัตรนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 • ค่าสมัคร 500 บาท
 • ค่ารายงานตัว 1,000 บาท
 • ค่าเทอม ดูตามแนบท้ายประกาศ

เตรียมการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ
 2. พิมพ์ใบสมัคร
 3. เตรียมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ตามประกาศ
 4. สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ให้มาแจ้งเลือก ณ จุดรับสมัคร