logo

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรับสมัครประเภทกลุ่มภาคีฯ เป็นการรับสมัครร่วมกันทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผู้สมัครจากเลขที่บัตรประชาชนของท่าน

ผู้สมัครสามารถเลือกใช้งานระบบรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่มภาคีฯ เท่านั้น! หากทำการสมัครแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

การรับคัดเลือก ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 2566

ด้วยกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกันด้วยวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ และทำการประมวลผลการคัดเลิอกร่วมกันระหว่างทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 - 28 มีนาคม 2566
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
แก้ไขคุณสมบัติ และเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม
สรุปยอดผู้สมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรที่แสดงแผนการเรียน แล้วแต่กรณีตามคุณสมบัติในข้อ 3 ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวว่าถูกต้อง
  • หลักฐานผลคะแนนสอบวิชา TGAT/ TPAT / A-Level / V-NET / N-NET (มีคะแนนตามที่สาขาวิชากำหนด)

ค่าสมัคร ชำระเงิน วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

  • เลือก 1 สาขา จ่ายค่าสมัครรวม 300 บาท
  • เลือก 2 สาขา จ่ายค่าสมัครรวม 500 บาท
  • เลือก 3 สาขา จ่ายค่าสมัครรวม 600 บาท
  • เลือก 4 สาขา จ่ายค่าสมัครรวม 700 บาท