logo

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรับสมัครมีการตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากเลขที่บัตรประชาชนของท่าน

ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 ในประเภทหรือรอบที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 39 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 รูปแบบ walk-in)
ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้สมัครบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ประกาศการรับสมัครและรายละเอียด
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนผู้สมัคร

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ
 • รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว และไฟล์รูปถ่ายเพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบรายงานตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ค่ารายงานตัว 1,000 บาท
 • ค่าเทอม 9,500 บาท - 11,000 บาท

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 1. ตรวจความพร้อม และเอกสารประกอบการสมัคร
 2. ตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างและคุณสมบัติเบื้องต้น
 3. รับรหัสผู้สมัครและปรับสถานะเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
 4. ชำระเงินค่าสมัคร
 5. กรอกข้อมูลการรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว
 6. ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัว
 7. รับรหัสนักศึกษา
 8. ชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าเทอม
 9. เก็บหลักฐานการสมัครและการรายงานตัว