logo

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรับสมัครมีการตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากเลขที่บัตรประชาชนของท่าน

ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38
ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ผู้สมัครบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ และพิมพ์ใบสมัครมายื่น ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

ประกาศการรับสมัคร
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่ว่าง

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรที่แสดงแผนการเรียน แล้วแต่กรณีตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวว่าถูกต้อง
 • รูปถ่ายชุดสุภาพ (ไม่ใช้เครื่องแบบสถาบันเดิม) ขนาด 1 นิ้ว และไฟล์รูปถ่าย(สกุลไฟล์ .jpg) เพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบรายงานตัว และใช้ในการทำบัตรนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ค่ารายงานตัว 1,000 บาท
 • ค่าเทอม 8,500 บาท - 11,000 บาท

เตรียมการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ
 2. พิมพ์ใบสมัคร
 3. เตรียมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ตามประกาศ
 4. สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ให้มาแจ้งเลือก ณ จุดรับสมัคร