ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีอาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้รายวิชาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บทเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้มีหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้จะนำมติการพิจารณาในวันนี้ ดำเนินการพัฒนานระบบในลำดับต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคอร์สแวร์ 
×
Go To Top