กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนจัดตารางเรียนตารางสอนให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ห้องเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
×
Go To Top