กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่

กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์การวัดผลและประเมินผลของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network Quality Assurance : AUNQA) ให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุริยาศศิน โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสามารถออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับรายวิชา และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตรจารย์ ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมอย่างดียิ่ง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GE สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ 
×
Go To Top