ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566

ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันพุธ ที่ 20 กันายายน พ.ศ.2566

(20 กันยายน 2566) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบการใช้งานระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการทดสอบระบบ และพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง

ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566 
×
Go To Top