28 สิงหาคม 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรของกองบริการการศึกษา และนักวิชาการศึกษาประจำคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ( CWIE ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE ) และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การออกหลักฐานทางการศึกษา และการประมวลผลการเรียน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

" />

กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา

กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

28 สิงหาคม 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรของกองบริการการศึกษา และนักวิชาการศึกษาประจำคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ( CWIE ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE ) และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การออกหลักฐานทางการศึกษา และการประมวลผลการเรียน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
Go To Top