139 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566 (ภาคกศ.บป. ตามโครงการฯ วชช. และโควตาสพม.-สมาคมสมาพันธ์ฯ)

11 มีนาคม 2566 ณ บริเวณใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ รอบโควตา สพม. และสมาคมสมาพันธ์ โรงเรียนเอกชน และ ภาค กศ.บป. ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในรอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม และดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ของการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว

                                       
Go To Top