138 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 3 และเกณฑ์ AUN-QA

4 มีนาคม 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร เรื่อง ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 3 ตามโครงการการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและมืออาชีพ และเกณฑ์ AUN-QA เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมปราถนา ชั้น L โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่า การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ หรือ Outcome Based Education มีความสำคัญและถูกนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการบริหารหลักสูตรและการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามาถ เห็นคุณค่าของการเรียน และมีทัศนะที่ดีต่อความเป็นอาชีพของตนเอง อีกทั้งเกณฑ์ AUN-QA ยังมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร จึงได้จัดกิจกรรมอบรมในวันนี้ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 16 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 72 ท่าน

                                    
Go To Top