137 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมวิพาษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

(10 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และในรูปแบบออนไลน์ทาง Google Meet ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมวิพาษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง และคุณภษพอน ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการทั้ง 4 คณะ และหัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 ก่อนนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

              
Go To Top