136 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม GE DAY 2023

(1 มีนาคม 2566) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม GE DAY 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ในการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กล่าวว่ามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสาร ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีสันติสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีการแสดงศักยภาพของนักศึกษา ทั้งการแสดงร้อง เต้น เล่น การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา รวมถึงการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม

                                                                             
Go To Top