Skin Color
Sidebar Menu
ข้อมูลผู้สมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์รับสมัคร มรย.
Simple Table
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2,288 จำนวนผู้สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 150    ...
# รหัสสาขา ชื่อสาขา แผนรับ 150
อับดับ 1
86
อับดับ 2
49
อับดับ 3
29
อับดับ 4
314
รวม
1 1011 การศึกษาปฐมวัย(สฎ) 99 12 4 3 0 19
2 1021 คณิตศสตร์(สฎ) 99 3 6 1 0 10
3 1031 ภาษาอังกฤษ(สฎ) 99 6 6 0 0 12
4 1041 วิทยาศาสตร์ทั่วไป(สฎ) 99 2 5 1 1 9
5 1051 ภาษาไทย(สฎ) 99 8 12 0 2 22
6 1061 คอมพิวเตอร์(สฎ) 99 0 2 0 0 2
7 1071 ศิลปศึกษา(สฎ) 99 0 3 0 0 3
8 1081 สังคมศึกษา(สฎ) 99 2 1 1 0 4
9 1111 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกการท่องเที่ยว(สฎ) 99 0 0 0 0 0
10 1121 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกการโรงแรม(สฎ) 99 0 0 0 1 1
11 1131 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจการบิน(สฎ) 99 0 1 0 1 2
12 1141 การจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)(สฎ) 99 0 0 0 0 0
13 2011 พัฒนาชุมชน(สฎ) 99 0 1 0 1 2
14 2021 ภาษาไทย(สฎ) 99 1 1 6 5 13
15 2031 ภาษาอังกฤษ(สฎ) 99 0 2 2 4 8
16 2041 การจัดการทางวัฒนธรรม(สฎ) 99 0 0 0 0 0
17 2051 ภาษาจีน(สฎ) 99 0 2 0 0 2
18 2061 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์(สฎ) 99 0 0 0 1 1
19 2071 จิตกรรม(สฎ) 99 0 0 0 0 0
20 2081 ดนตรีสากล(สฎ) 99 0 1 0 0 1
21 2091 การเมืองการปกครอง(สฎ) 99 1 3 1 2 7
22 2101 รัฐประศาสนศาสตร์(สฎ) 99 0 3 2 0 5
23 3011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(สฎ) 99 0 0 0 0 0
24 3021 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต(สฎ) 99 0 0 0 0 0
25 3041 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทียบปวส.)วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต(สฎ) 99 0 0 0 0 0
26 3051 ชีววิทยา(สฎ) 99 0 1 1 0 2
27 3061 เคมี(สฎ) 99 0 0 0 0 0
28 3071 ฟิสิกส์(สฎ) 99 0 0 0 0 0
Bordered Table
# รหัสสาขา ชื่อสาขา แผนรับ 150
อับดับ 1
86
อับดับ 2
49
อับดับ 3
29
อับดับ 4
314
รวม
29 3081 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(สฎ) 99 0 0 0 1 1
30 3091 คณิตศาสตตร์(สฎ) 99 0 0 0 0 0
31 3101 อนามัยสิ่งแวดล้อม(สฎ) 99 4 3 4 2 13
32 3111 การจัดการภัยพิบัติ(สฎ) 99 0 0 0 0 0
33 3121 พืชศาสตร์(สฎ) 99 0 0 0 0 0
34 3131 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(สฎ) 99 0 0 0 0 0
35 3141 วิทยาการคอมพิวเตอร์(สฎ) 99 0 0 0 0 0
36 3151 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น(สฎ) 99 0 0 0 0 0
37 3161 เทคโนโลยีสารสนเทศ(สฎ) 99 0 0 0 0 0
38 3171 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(สฎ) 99 0 0 0 0 0
39 3181 เทคโนโลยีไฟฟ้าอัตสาหกรรม(เทียบ ปวส.)(สฎ) 99 0 0 0 0 0
40 3191 สาธารณสุขชุมชน(สฏ.) 99 1 1 0 0 2
41 3201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(สฏ.) 99 0 0 0 1 1
42 4011 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด(สฎ) 99 0 0 0 0 0
43 4021 การบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการทั่วไป(สฎ) 99 0 0 0 0 0
44 4041 การจัดการทั่วไปวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ(สฎ) 99 0 0 1 0 1
45 4051 การเงินและการธนาคาร(สฎ) 99 1 1 3 0 5
46 4061 การจัดการโลจิสติกส์(สฎ) 99 1 1 0 0 2
47 4071 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สฎ) 99 0 0 0 0 0
48 4081 ธุรกิจเกษตร(สฎ) 99 1 1 0 0 2
49 4101 ธุรกิจอาหาร(สฎ) 99 0 0 0 0 0
50 4111 การจัดการธุรกิจค้าปลีก(สฎ) 99 5 0 1 1 7
51 4121 เศรษฐศาสตร์(สฎ) 99 1 1 0 1 3
52 4131 นิเทศาสตร์แขนงวิชาสื่อสารมวลชน(สฎ) 99 0 1 0 0 1
53 4141 นิเทศาสตร์แขนงวิชาประชาสัมพันธ์(สฎ) 99 0 0 0 0 0
54 4151 บัญชี(สฎ) 99 0 0 0 0 0
55 4161 บัญชี(เทียบ ปวส.)(สฎ) 99 1 0 0 0 1
56 8011 นิติศาสตร์(สฎ) 99 1 1 1 0 3
57 9011 พยาบาลศาสตร์(สฎ) 99 99 22 21 5 147

Do you want to logout?

Logout Cancel