จำนวนผู้สนใจสมัครรอบที่ 2 โควตา(กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

นับจากจำนวนผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร
Filter:
รหัส ชื่อสาขาวิชา อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 อันดับ4 รวม
110060 1011 การศึกษาปฐมวัย(สฎ.) 75 24 3 0 35
110139 1021 คณิตศาสตร์(สฎ.) 10 7 1 0 8
110140 1031 ภาษาอังกฤษ(สฎ.) 11 8 1 0 5
110141 1041 วิทยาศาสตร์ทั่วไป(สฎ.) 3 2 0 0 2
110142 1051 ภาษาไทย(สฎ.) 14 22 1 0 15
110143 1061 ศิลปศึกษา(สฎ.) 0 1 0 0 1
110144 1071 สังคมศึกษา(สฎ.) 6 5 0 0 7
110145 1081 คอมพิวเตอร์(สฎ.) 2 2 0 0 0
110146 1091 เคมี(สฎ.) 0 0 0 0 0
110147 1101 ฟิสิกส์(สฎ.) 0 2 0 0 0
110148 2011 จิตรกรรม(สฎ.) 0 0 1 0 0
110149 2021 ดนตรีสากล(สฎ.) 0 0 0 0 0
110150 2031 รัฐประศาสนศาสตร์(สฎ.) 5 2 3 1 3
110151 2041 การเมืองการปกครอง(สฎ.) 3 1 2 0 3
110152 2051 พัฒนาชุมชน(สฎ.) 5 3 3 2 5
110153 2061 ภาษาอังกฤษ(สฎ.) 2 1 3 2 1
110154 2071 การจัดการวัฒนธรรม(สฎ.) 0 0 1 0 0
110155 2081 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์(สฎ.) 0 0 1 0 0
110156 2091 ภาษาจีน(สฎ.) 2 0 1 1 2
110157 2101 ภาษาไทย(สฎ.) 0 2 1 1 0
110440 2111 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ(สฎ.) 0 0 0 0 0
110441 2121 นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สฎ.) 0 0 0 0 0
110158 3011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(สฎ.) 0 0 0 1 0
110159 3021 คณิตศาสตร์(สฎ.) 0 0 1 0 0
110160 3031 ฟิสิกส์(สฎ.) 0 0 0 0 0
110161 3041 ชีววิทยา(สฎ.) 0 3 0 0 1
110162 3051 เคมี(สฎ.) 0 1 0 0 0
110163 3061 สัตวศาสตร์(สฎ.) 0 0 0 0 0
110164 3071 เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(สฎ.) 0 0 0 0 0
110165 3081 อนามัยสิ่งแวดล้อม(สฎ.) 0 0 0 0 0
110166 3091 พืชศาสตร์(สฎ.) 0 0 1 0 1
110167 3101 เทคโนโลยีสารสนเทศ(สฎ.) 0 0 0 1 0
110168 3111 วิทยาการคอมพิวเตอร์(สฎ.) 0 1 1 0 1
110169 3121 การจัดการภัยพิบัติ(สฎ.) 0 0 0 0 0
110170 3131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(สฎ.) 0 0 1 0 1
110171 3141 สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน(สฎ.) 3 4 5 3 3
110172 3151 สาธารณสุขศาสตร์ (สฎ.) 1 10 1 1 8
110173 3161 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (สฎ.) 0 0 0 0 0
110174 3171 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน)(สฎ.) 0 0 0 0 0
110175 3181 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(สฎ.) 0 0 1 0 0
110176 3191 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน)(สฎ.) 0 0 0 1 0
110177 3201 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต(สฎ.) 0 0 0 0 0
110178 3211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (เทียบโอน)(สฎ.) 0 0 1 0 0
110179 4011 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป(สฎ.) 0 1 1 0 2
110180 4021 การบริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด(สฎ.) 0 1 1 1 1
110181 4031 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์(สฎ.) 0 0 0 0 0
110182 4041 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ(สฎ.) 0 0 0 0 0
110183 4051 การเงินและการธนาคาร(สฎ.) 1 0 1 0 0
110184 4061 การจัดการโลจิสติกส์(สฎ.) 0 3 1 1 3
110185 4071 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สฎ.) 0 0 0 0 0
110186 4081 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์(สฎ.) 0 0 0 0 0
110187 4091 ธุรกิจเกษตร(สฎ.) 0 0 0 0 0
110188 4101 ธุรกิจอาหาร(สฎ.) 0 0 0 1 1
110189 4111 การจัดการการธุรกิจค้าปลีก(สฎ.) 3 0 0 0 3
110190 4121 เศรษฐศาสตร์(สฎ.) 0 0 0 0 0
110191 4131 นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน (สฎ.) 2 0 0 0 0
110192 4141 นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (สฎ.) 0 0 0 0 0
110193 4151 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(สฎ.) 0 0 1 1 1
110194 5011 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยว(สฎ.) 0 0 0 0 0
110195 5021 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน(สฎ.) 0 1 2 0 2
110196 5031 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม(สฎ.) 0 0 0 0 0
110197 5041 การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)(สฎ.) 0 0 1 0 0
110198 8011 นิติศาสตร์(สฎ.) 2 0 0 2 2
110199 9011 พยาบาลศาสตร์(สฎ.) 65 16 8 4 76
110200 1012 การศึกษาปฐมวัย(นศ.) 5 7 2 1 13
110201 1022 คณิตศาสตร์(นศ.) 2 7 0 0 7
110202 1032 คอมพิวเตอร์(นศ.) 1 1 0 0 2
110203 1042 ดนตรีศึกษา(นศ.) 0 0 0 0 0
110204 1052 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(นศ.) 0 0 0 0 0
110205 1062 นาฏศิลป์(นศ.) 0 0 0 0 0
110206 1072 พลศึกษา(นศ.) 3 4 0 0 1
110207 1082 ฟิสิกส์(นศ.) 0 0 0 0 0
110208 1092 ภาษาไทย(นศ.) 2 8 1 0 11
110209 1102 ภาษาอังกฤษ(นศ.) 4 3 0 0 6
110210 1112 วิทยาศาสตร์ทั่วไป(นศ.) 2 1 0 0 3
110211 1122 ศิลปศึกษา(นศ.) 3 1 0 0 3
110212 1132 สังคมศึกษา(นศ.) 1 1 0 0 1
110213 2012 การพัฒนาชุมชน(นศ.) 0 1 1 2 2
110214 2022 การท่องเที่ยว(นศ.) 1 0 0 0 0
110215 2032 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นศ.) 0 0 0 1 0
110216 2042 การจัดการสารสนเทศ(นศ.) 0 0 0 0 0
110217 2052 ภาษาไทย(นศ.) 1 0 3 0 4
110218 2062 การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์(นศ.) 0 0 0 0 0
110219 2072 ออกแบบนิเทศศิลป์(นศ.) 0 0 0 0 0
110220 2082 การปกครองท้องถิ่น(นศ.) 1 0 2 2 3
110221 2092 รัฐประศาสนศาสตร์(นศ.) 0 1 1 0 0
110222 2102 นิติศาสตร์(นศ.) 1 0 0 1 1
110223 3012 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(นศ.) 0 1 0 0 0
110224 3022 ฟิสิกส์(นศ.) 0 0 0 0 0
110225 3032 เคมี(นศ.) 0 0 0 0 0
110226 3042 ชีววิทยา(นศ.) 0 0 0 0 0
110227 3052 สาธารณสุขศาสตร์(นศ.) 4 1 9 3 16
110228 3062 เทคโนโลยีสารสนเทศ(นศ.) 0 0 0 0 0
110229 3072 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(นศ.) 0 0 0 0 0
110230 3082 คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์(นศ.) 0 0 0 0 0
110231 3092 คณิตศาสตร์ - สถิติ(นศ.) 0 0 0 0 0
110232 3102 เกษตรศาสตร์ - พัฒนาการเกษตรยั่งยืน(นศ.) 0 0 0 0 0
110233 3112 เกษตรศาสตร์ - ประมง(นศ.) 1 0 0 1 0
110234 3122 วิทยาการคอมพิวเตอร์(นศ.) 0 0 0 0 0
110460 3132 นวัตกรรมชีวภาพ(นศ.) 0 0 0 0 0
110235 4012 บัญชีบัณฑิต(นศ.) 1 0 1 1 1
110236 4022 เศรษฐศาสตรบัณฑิต(นศ.) 0 0 0 0 0
110237 4032 นิเทศศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน ดิจิทัล(นศ.) 0 0 2 0 0
110238 4042 นิเทศศาสตร์ - การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ (นศ.) 0 0 0 0 0
110239 4052 การจัดการ(นศ.) 3 0 2 0 1
110240 4062 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(นศ.) 1 1 0 0 0
110241 4072 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(นศ.) 0 0 0 0 0
110242 4082 การตลาด(นศ.) 1 0 0 2 0
110243 4092 บริหารทรัพยากรมนุษย์(นศ.) 0 0 0 0 0
110244 4102 ธุรกิจค้าปลีก(นศ.) 0 0 0 0 0
110245 7012 เทคโนโลยีโยธา(นศ.) 0 0 0 0 0
110246 7022 วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (นศ.) 0 0 1 1 0
110247 7032 วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (นศ.) 0 0 0 0 0
110248 7042 วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(นศ.) 0 0 0 0 0
110249 7052 วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(นศ.) 0 0 0 0 0
110250 7062 วิศวกรรมเครื่องกล(นศ.) 0 0 0 0 0
110251 7072 วิศวกรรมเครื่องกล(นศ.) 0 0 0 0 0
110252 7082 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล(นศ.) 0 0 0 0 0
110253 7092 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล(นศ.) 0 0 0 0 0
110254 7102 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์(นศ.) 0 0 0 0 0
110255 7112 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (นศ.) 0 0 0 0 0
110256 7122 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์(นศ.) 0 0 0 0 0
110257 7132 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์(นศ.) 0 0 0 0 0
110258 7142 อุตสาหกรรมศิลป์(นศ.) 0 0 0 0 0
110259 1013 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)(ภก.) 0 0 0 0 0
110260 1023 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)(ภก.) 2 1 1 0 0
110261 1033 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)(ภก.) 2 3 0 0 2
110262 1043 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)(ภก.) 4 2 0 0 2
110263 1053 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)(ภก.) 12 8 1 0 12
110264 1063 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)(ภก.) 4 3 0 0 2
110265 1073 ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)(ภก.) 0 0 2 0 1
110266 1083 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)(ภก.) 7 4 0 0 7
110297 1113 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล (ภก.) 0 0 0 2 2
110298 1123 การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(ภก.) 0 0 0 0 0
110267 2013 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์(ภก.) 1 0 1 0 1
110268 2023 ภาษาไทย(ภก.) 0 0 0 0 0
110269 2033 การพัฒนาชุมชน(ภก.) 0 0 0 1 0
110270 2043 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ(ภก.) 2 0 0 0 2
110271 2053 ศิลปะการจัดการแสดง(ภก.) 0 0 0 0 0
110272 2063 นวัตกรรมการออกแบบ(ภก.) 0 1 1 0 1
110273 2073 ทัศนศิลป์ (ภก.) 0 0 0 0 0
110274 2083 รัฐประศาสนศาสตร์ (ภก.) 0 2 1 0 3
110275 2093 นิติศาสตร์(ภก.) 3 5 0 0 6
110276 3013 วิทยาศาสตร์ (เคมี)(ภก.) 0 0 0 0 0
110277 3023 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)(ภก.) 0 0 0 0 0
110278 3033 เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ภก.) 0 1 2 0 2
110279 3043 เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(ภก.) 0 0 0 0 0
110280 3053 คหกรรมศาสตร์(ภก.) 1 0 0 0 0
110281 3063 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ภก.) 0 0 0 0 0
110282 3073 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภก.) 0 1 0 0 1
110283 3083 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(ภก.) 0 0 0 0 0
110284 3093 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ภก.) 4 7 8 2 19
110285 3103 เทคโนโลยีอุตสาหการ (ภก.) 0 0 0 0 0
110286 4013 การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภก.) 0 1 0 0 1
110287 4023 การบริหารทรัพยากรมนุษย์(ภก.) 0 0 0 0 0
110288 4033 การตลาด (ภก.) 1 0 0 0 1
110289 4043 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภก.) 0 0 0 1 0
110290 4053 บริหารธุรกิจ (การเป็ผู้ประกอบการ) (ภก.) 0 0 0 1 0
110291 4063 บริหารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ) (ภก.) 0 0 1 0 1
110292 4073 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) (ภก.) 0 1 0 0 1
110293 4083 นิเทศศาสตรบัณฑิต(ภก.) 0 0 0 0 0
110294 5013 เทคโนโลยีอาหาร(ภก.) 0 0 0 0 0
110295 5023 เทคโนโลยีการประมง(ภก.) 0 0 0 0 0
110480 5043 การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว(ภก.) 0 2 0 0 1
110482 5053 เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน(ภก.) 0 0 0 0 0
110483 5063 เทคโนโลยีการประกอบธุรกิจอาหาร(ภก.) 0 0 0 0 0
110299 1014 ภาษาไทย(สข.) 60 77 5 0 132
110300 1024 ภาษาอังกฤษ(สข.) 29 25 2 2 51
110301 1034 สังคมศึกษา(สข.) 12 8 2 1 23
110302 1044 สังคมศึกษา (เรียน จ.สตูล)(สข.) 2 0 0 0 2
110303 1054 คณิตศาสตร์(สข.) 70 59 4 1 115
110304 1064 วิทยาศาสตร์ทั่วไป(สข.) 11 8 3 0 16
110305 1074 การศึกษาปฐมวัย(สข.) 65 96 16 4 168
110306 1084 พลศึกษา(สข.) 13 23 3 1 34
110307 1094 การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย(สข.) 1 2 1 0 4
110308 2014 ภาษาไทย(สข.) 5 7 5 4 20
110309 2024 ภาษาอังกฤษ(สข.) 9 9 9 7 31
110310 2034 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ(สข.) 1 5 2 0 8
110311 2044 การพัฒนาชุมชน(สข.) 3 3 1 0 7
110312 2054 สวัสดิการสังคม(สข.) 0 1 0 0 1
110313 2064 ภูมิสารสนเทศ(สข.) 0 0 0 0 0
110314 2074 รัฐประศาสนศาสตร์(สข.) 17 13 15 11 52
110500 2094 ภาษาจีน(สข.) 1 0 0 0 1
110315 3014 ฟิสิกส์(สข.) 0 0 0 0 0
110316 3024 วิทยาการคอมพิวเตอร์(สข.) 0 0 1 1 2
110317 3034 เทคโนโลยีสารสนเทศ(สข.) 0 0 1 0 1
110318 3044 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(สข.) 0 0 0 0 0
110319 3054 ชีววิทยา(สข.) 1 2 2 1 5
110320 3064 คหกรรมศาสตร์(สข.) 2 1 6 0 7
110321 3074 จุลชีววิทยาประยุกต์(สข.) 1 1 0 0 2
110322 3084 คณิตศาสตร์(สข.) 2 1 4 0 7
110323 3094 เคมี(สข.) 0 0 0 1 1
110324 3104 การจัดการสิ่งแวดล้อม(สข.) 0 4 2 0 5
110325 3114 สาธารณสุขชุมชน(สข.) 38 19 38 11 94
110326 3124 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา(สข.) 0 0 0 0 0
110327 3134 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน)(สข.) 0 0 0 0 0
110328 3144 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (เทียบโอน)(สข.) 0 0 0 0 0
110329 3154 คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)(สข.) 0 0 0 0 0
110330 4014 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สข.) 2 5 1 0 7
110331 4024 การบริหารทรัพยากรมนุษย์(สข.) 0 0 0 0 0
110332 4034 การตลาด(สข.) 0 2 0 1 3
110333 4044 การจัดการ(สข.) 2 3 4 3 12
110334 4054 การจัดการท่องเที่ยว(สข.) 1 3 1 0 3
110335 4064 สื่อสารมวลชน(สข.) 1 1 1 0 3
110336 4074 เศรษฐศาสตร์(สข.) 0 0 1 1 2
110337 4084 การบัญชี(สข.) 1 5 4 7 13
110338 4094 การจัดการ-นวัตกรรมการค้า(สข.) 0 0 0 0 0
110339 5014 เกษตรศาสตร์(สข.) 1 3 1 1 5
110340 5024 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(สข.) 0 0 1 2 3
110341 5034 เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)(สข.) 0 0 1 1 2
110342 5044 เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์)(สข.) 1 0 0 0 1
110343 5054 เทคโนโลยีการเกษตร-(การผลิตสัตว์น้ำ)(สข.) 0 0 1 0 1
110344 5064 การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร(สข.) 0 0 1 1 2
110345 6014 ดนตรีไทย(สข.) 0 0 0 0 0
110346 6024 นาฏศิลป์และการแสดง(สข.) 0 0 0 0 0
110347 6034 ทัศนศิลป์(สข.) 0 2 2 0 4
110348 6044 การออกแบบ(สข.) 0 0 6 1 6
110349 6054 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก(สข.) 0 0 0 0 0
110350 7014 วิศวกรรมโลจิสติกส์(สข.) 3 1 1 1 6
110504 7024 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(สข.) 0 0 0 0 0
110351 7024 เทคโนโลยีการผลิต-และโลจิสติกส์(สข.) 0 2 1 0 3
110352 7034 เทคโนโลยีอุตสาหการ(สข.) 1 0 0 0 1
110353 7044 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(สข.) 0 0 0 0 0
110354 7054 เทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม(สข.) 0 0 0 0 0
110355 7064 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(สข.) 1 1 0 0 2
110356 7074 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(สข.) 0 0 0 0 0
110501 8014 นวัตกรรมจัดการ (เรียนที่สตูล)(สข.) 0 0 0 0 0
110502 8024 การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล)(สข.) 0 1 0 0 1
110503 8034 การท่องเที่ยว (เทียบโอน) (เรียน จ.สตูล)(สข.) 0 0 0 0 0
110357 1015 การศึกษาปฐมวัย(ยล.) 550 189 11 4 713
110358 1025 การสอนอิสลามศึกษา(ยล.) 22 31 3 0 52
110359 1045 พลศึกษาและสุขศึกษา(ยล.) 83 47 5 1 124
110360 1055 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา(ยล.) 67 62 2 0 121
110361 1065 ภาษาไทย(ยล.) 286 226 10 1 501
110362 1075 ภาษาอังกฤษ(ยล.) 145 87 11 1 236
110363 1085 สังคมศึกษา(ยล.) 45 101 7 2 147
110364 1095 ภาษามลายู(ยล.) 13 13 2 1 27
110377 1105 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ยล.) 24 43 4 0 68
110378 1115 คณิตศาสตร์ (ยล.) 172 67 3 2 233
110379 1125 คอมพิวเตอร์ศึกษา(ยล.) 14 21 2 0 38
110365 2015 ภาษามลายู(ยล.) 4 8 9 8 27
110366 2025 ภาษาอังกฤษ(ยล.) 58 47 53 8 160
110367 2035 ภาษาจีน(ยล.) 10 6 5 4 24
110368 2045 ภาษาไทย(ยล.) 18 35 44 14 106
110369 2055 การพัฒนาชุมชน(ยล.) 9 21 12 6 48
110370 2065 สารสนเทศศาสตร์(ยล.) 0 0 0 0 0
110371 2075 ภาษาอาหรับ(ยล.) 2 10 3 0 15
110372 2085 ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบทัศนศิลป์)(ยล.) 3 1 3 0 7
110373 2095 ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบกราฟฟิก)(ยล.) 10 9 2 1 21
110374 2105 รัฐประศาสนศาสตร์(ยล.) 61 56 46 18 170
110375 2115 การปกครองและกฏหมายมหาชน(ยล.) 59 43 21 9 125
110376 2125 นิติศาสตร์(ยล.) 24 13 16 6 54
110380 3025 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน(ยล.) 3 7 4 0 13
110381 3035 ฟิสิกส์(ยล.) 9 20 6 0 34
110382 3045 เคมี(ยล.) 17 17 5 3 43
110383 3055 ชีววิทยา(ยล.) 12 8 13 7 38
110384 3065 จุลชีววิทยา(ยล.) 7 13 19 2 39
110385 3075 เกษตรศาสตร์(ยล.) 8 7 5 2 19
110386 3085 สัตวศาสตร์(ยล.) 18 8 10 1 36
110387 3115 วิทยาการคอมพิวเตอร์(ยล.) 24 15 7 3 40
110388 3125 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)(ยล.) 1 0 1 0 0
110389 3135 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ยล.) 16 6 15 1 38
110390 3145 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)(ยล.) 11 0 0 0 11
110391 3155 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ(ยล.) 9 18 10 2 37
110420 3165 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ยล.) 0 3 0 0 4
110421 3175 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล)(ยล.) 3 7 4 4 16
110422 3185 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(ยล.) 7 4 6 4 17
110392 4015 นิเทศศาสตร์(ยล.) 12 5 5 1 21
110393 4035 การตลาด(ยล.) 10 14 6 1 27
110394 4045 การตลาด (เทียบโอน)(ยล.) 2 2 0 0 2
110395 4055 การจัดการ(ยล.) 22 25 12 6 56
110396 4065 การจัดการ (เทียบโอน)(ยล.) 26 0 0 0 27
110397 4075 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ยล.) 18 17 11 9 49
110398 4085 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)(ยล.) 36 2 0 0 35
110399 4095 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ยล.) 1 3 1 1 6
110400 4105 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ยล.) 6 9 4 6 24
110401 4115 การเงินการธนาคาร (ยล.) 1 8 2 5 15
110402 4125 การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ (ยล.) 14 13 4 9 38
110403 4135 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม(ยล.) 7 5 5 3 20
110404 4145 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ยล.) 49 17 18 8 82
110405 4155 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (เทียบโอน) (ยล.) 1 1 0 0 1
110406 4165 บัญชี(ยล.) 22 22 42 11 88
110407 4175 บัญชี (เทียบโอน)(ยล.) 58 1 0 0 56