จำนวนผู้สนใจสมัครรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่2

นับจากจำนวนผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร
Filter:
รหัส ชื่อสาขาวิชา ประเภท จำนวนผู้สมัคร
P2301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเภทเรียนดี 3
P2301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเภทตามคณะ 10
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทเรียนดี 7
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทตามคณะ 14
P2303 เคมี ประเภทเรียนดี 5
P2303 เคมี ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P2303 เคมี ประเภทตามคณะ 16
P2304 ชีววิทยา ประเภทเรียนดี 9
P2304 ชีววิทยา ประเภทตามคณะ 18
P2305 จุลชีววิทยา ประเภทเรียนดี 8
P2305 จุลชีววิทยา ประเภทตามคณะ 9
P2306 เกษตรศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2306 เกษตรศาสตร์ ประเภทตามคณะ 16
P2307 สัตวศาสตร์ ประเภทเรียนดี 1
P2307 สัตวศาสตร์ ประเภทตามคณะ 2
P2308 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ประเภทเรียนดี 1
P2308 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2308 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ประเภทตามคณะ 3
P2309 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) ประเภทเรียนดี 9
P2309 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) ประเภทตามคณะ 7
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทเรียนดี 15
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทตามคณะ 19
P2311 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเรียนดี 4
P2311 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2311 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทตามคณะ 20
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทเรียนดี 13
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทตามคณะ 47
P2313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทตามคณะ 12
P2314 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 2
P2315 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 7
P2315 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 5
P3301 ภาษามลายู ประเภทเรียนดี 3
P3301 ภาษามลายู ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3301 ภาษามลายู ประเภทตามคณะ 12
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทเรียนดี 35
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทความสามารถพิเศษ 6
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทตามคณะ 77
P3303 ภาษาจีน ประเภทเรียนดี 4
P3303 ภาษาจีน ประเภทตามคณะ 22
P3304 ภาษาไทย ประเภทเรียนดี 15
P3304 ภาษาไทย ประเภทความสามารถพิเศษ 3
P3304 ภาษาไทย ประเภทตามคณะ 60
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทเรียนดี 7
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทตามคณะ 17
P3306 สารสนเทศศาสตร์ ประเภทเรียนดี 6
P3306 สารสนเทศศาสตร์ ประเภทตามคณะ 1
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทเรียนดี 1
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทตามคณะ 43
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทเรียนดี 21
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 3
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทตามคณะ 140
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทเรียนดี 7
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 4
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทตามคณะ 32
P3310 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบทัศนศิลป์) ประเภทเรียนดี 2
P3310 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบทัศนศิลป์) ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3310 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบทัศนศิลป์) ประเภทตามคณะ 11
P3311 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบกราฟฟิก) ประเภทเรียนดี 1
P3311 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบกราฟฟิก) ประเภทตามคณะ 6
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทเรียนดี 1
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทตามคณะ 8
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทเรียนดี 1
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทตามคณะ 4
P4303 การตลาด ประเภทเรียนดี 1
P4303 การตลาด ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4303 การตลาด ประเภทตามคณะ 10
P4304 การจัดการ ประเภทเรียนดี 2
P4304 การจัดการ ประเภทความสามารถพิเศษ 3
P4304 การจัดการ ประเภทตามคณะ 31
P4305 การจัดการ (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 1
P4305 การจัดการ (เทียบโอน) ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4305 การจัดการ (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 1
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทเรียนดี 1
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทตามคณะ 20
P4307 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 9
P4307 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4307 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 4
P4308 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประเภทตามคณะ 3
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทเรียนดี 2
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทตามคณะ 18
P4310 การเงินการธนาคาร ประเภทตามคณะ 11
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทเรียนดี 2
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทตามคณะ 10
P4312 บัญชี ประเภทเรียนดี 9
P4312 บัญชี ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4312 บัญชี ประเภทตามคณะ 51
P4313 บัญชี (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 3
P4313 บัญชี (เทียบโอน) ประเภทความสามารถพิเศษ 3
P4313 บัญชี (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 8
P4314 การตลาด (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 2
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทเรียนดี 5
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทความสามารถพิเศษ 3
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทตามคณะ 71
P4316 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 3