จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1

Filter:
รหัส ชื่อสาขาวิชา ประเภท จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทเรียนดี 2
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทตามคณะ 7
P2304 ชีววิทยา ประเภทตามคณะ 2
P2305 จุลชีววิทยา ประเภทตามคณะ 1
P2306 เกษตรศาสตร์ ประเภทเรียนดี 1
P2306 เกษตรศาสตร์ ประเภทตามคณะ 2
P2309 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) ประเภทตามคณะ 2
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทเรียนดี 2
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทตามคณะ 2
P2311 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทตามคณะ 4
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทเรียนดี 1
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทตามคณะ 4
P2313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทตามคณะ 4
P3301 ภาษามลายู ประเภทตามคณะ 9
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทเรียนดี 3
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทความสามารถพิเศษ 9
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทตามคณะ 17
P3303 ภาษาจีน ประเภทเรียนดี 1
P3303 ภาษาจีน ประเภทตามคณะ 2
P3304 ภาษาไทย ประเภทเรียนดี 5
P3304 ภาษาไทย ประเภทความสามารถพิเศษ 3
P3304 ภาษาไทย ประเภทตามคณะ 6
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทตามคณะ 3
P3306 สารสนเทศศาสตร์ ประเภทตามคณะ 9
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทเรียนดี 1
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทตามคณะ 8
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทเรียนดี 16
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 5
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทตามคณะ 35
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภท สพม. 1
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทเรียนดี 1
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทตามคณะ 5
P3310 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบทัศนศิลป์) ประเภทตามคณะ 2
P3311 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบกราฟฟิก) ประเภทตามคณะ 2
P3312 การปกครองและกฏหมายมหาชน ประเภทเรียนดี 8
P3312 การปกครองและกฏหมายมหาชน ประเภทความสามารถพิเศษ 4
P3312 การปกครองและกฏหมายมหาชน ประเภทตามคณะ 36
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทตามคณะ 2
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทเรียนดี 1
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทตามคณะ 1
P4303 การตลาด ประเภทเรียนดี 1
P4303 การตลาด ประเภทตามคณะ 4
P4304 การจัดการ ประเภทเรียนดี 1
P4304 การจัดการ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4304 การจัดการ ประเภทตามคณะ 8
P4305 การจัดการ (เทียบโอน) ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทตามคณะ 7
P4308 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประเภทตามคณะ 1
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทเรียนดี 1
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทตามคณะ 1
P4310 การเงินการธนาคาร ประเภทตามคณะ 1
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทเรียนดี 1
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภท สพม. 1
P4312 บัญชี ประเภทเรียนดี 8
P4312 บัญชี ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4312 บัญชี ประเภทตามคณะ 16
P4313 บัญชี (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 3
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทเรียนดี 5
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทตามคณะ 10