จำนวนผู้สนใจสมัครรอบที่ 1 Portfolio

นับจากจำนวนผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร
Filter:
รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนรับ ผู้สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์รายงานตัว มารายงานตัว ดาวน์โหลด
P1701 การประถมศึกษา 29 6 0 29 29 29
P2201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 14 8 8 8 8 8
P2202 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 14 1 0 0 0 0
P2302 ฟิสิกส์ 16 9 7 9 3 3
P2303 เคมี 16 24 19 18 8 7
P2304 ชีววิทยา 16 20 12 12 9 8
P2305 จุลชีววิทยา 16 20 15 15 7 7
P2306 เกษตรศาสตร์ 16 12 9 9 6 5
P2307 สัตวศาสตร์ 12 2 0 0 0 0
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 28 16 14 6 5
P2311 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 15 14 14 12 10
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 16 28 20 16 12 12
P2313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 16 16 13 13 9 9
P3301 ภาษามลายู 18 14 11 13 10 9
P3302 ภาษาอังกฤษ 32 107 74 36 31 29
P3303 ภาษาจีน 16 30 22 22 17 14
P3304 ภาษาไทย 16 73 44 20 12 11
P3305 การพัฒนาชุมชน 32 20 15 22 17 16
P3306 สารสนเทศศาสตร์ 16 8 5 6 2 2
P3307 ภาษาอาหรับ 16 26 11 19 14 14
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ 48 90 72 56 48 46
P3309 นิติศาสตร์ 48 52 40 44 36 34
P3310 รัฐศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน) 32 115 97 44 37 36
P3311 ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบทัศนศิลป์) 16 14 6 6 2 1
P3312 ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบกราฟฟิก) 16 20 15 15 11 9
P4201 การตลาด (เทียบโอน) 16 2 2 0 0 0
P4202 การจัดการ (เทียบโอน) 16 7 7 9 9 9
P4203 บัญชี (เทียบโอน) 16 12 9 8 8 8
P4204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 32 5 4 2 0 0
P4301 นิเทศศาสตร์ 16 10 9 8 7 6
P4303 การตลาด 16 18 13 15 12 10
P4304 การจัดการ 32 32 22 24 18 16
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 33 26 20 17 15
P4308 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16 1 0 0 0 0
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 16 13 11 16 6 5
P4310 การเงินการธนาคาร 32 13 12 9 8 6
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ 16 13 11 9 7 7
P4312 บัญชี 32 57 40 25 17 17
P4313 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 32 144 116 73 54 47
P4314 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 16 24 21 20 17 14
ทั้งหมด 835 1142 848 698 526 484