จำนวนผู้สนใจสมัครรอบที่ 1 Portfolio

นับจากจำนวนผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร
Filter:
รหัส ชื่อสาขาวิชา ประเภท จำนวนผู้สมัคร
P2301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P2301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเภทตามคณะ 1
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทเรียนดี 4
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2302 ฟิสิกส์ ประเภทตามคณะ 7
P2304 ชีววิทยา ประเภทตามคณะ 3
P2305 จุลชีววิทยา ประเภทตามคณะ 1
P2306 เกษตรศาสตร์ ประเภทเรียนดี 1
P2306 เกษตรศาสตร์ ประเภทตามคณะ 3
P2307 สัตวศาสตร์ ประเภทตามคณะ 1
P2309 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) ประเภทตามคณะ 2
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทเรียนดี 6
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P2310 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทตามคณะ 7
P2311 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทตามคณะ 5
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทเรียนดี 2
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P2312 วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ประเภทตามคณะ 8
P2313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P2313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประเภทตามคณะ 7
P3301 ภาษามลายู ประเภทตามคณะ 10
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทเรียนดี 12
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทความสามารถพิเศษ 10
P3302 ภาษาอังกฤษ ประเภทตามคณะ 26
P3303 ภาษาจีน ประเภทเรียนดี 1
P3303 ภาษาจีน ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3303 ภาษาจีน ประเภทตามคณะ 4
P3304 ภาษาไทย ประเภทเรียนดี 6
P3304 ภาษาไทย ประเภทความสามารถพิเศษ 6
P3304 ภาษาไทย ประเภทตามคณะ 14
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทเรียนดี 9
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P3305 การพัฒนาชุมชน ประเภทตามคณะ 7
P3306 สารสนเทศศาสตร์ ประเภทตามคณะ 9
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทเรียนดี 2
P3307 ภาษาอาหรับ ประเภทตามคณะ 40
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทเรียนดี 21
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 11
P3308 รัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทตามคณะ 48
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทเรียนดี 1
P3309 นิติศาสตร์ ประเภทตามคณะ 6
P3310 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบทัศนศิลป์) ประเภทตามคณะ 3
P3311 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบกราฟฟิก) ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P3311 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(แขนงออกแบบกราฟฟิก) ประเภทตามคณะ 3
P3312 การปกครองและกฏหมายมหาชน ประเภทเรียนดี 12
P3312 การปกครองและกฏหมายมหาชน ประเภทความสามารถพิเศษ 4
P3312 การปกครองและกฏหมายมหาชน ประเภทตามคณะ 43
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทเรียนดี 2
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4301 นิเทศศาสตร์ ประเภทตามคณะ 4
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทเรียนดี 1
P4302 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประเภทตามคณะ 1
P4303 การตลาด ประเภทเรียนดี 1
P4303 การตลาด ประเภทตามคณะ 6
P4304 การจัดการ ประเภทเรียนดี 3
P4304 การจัดการ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4304 การจัดการ ประเภทตามคณะ 11
P4305 การจัดการ (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 1
P4305 การจัดการ (เทียบโอน) ประเภทความสามารถพิเศษ 1
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทเรียนดี 1
P4306 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทตามคณะ 11
P4308 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประเภทตามคณะ 1
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทเรียนดี 6
P4309 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทตามคณะ 2
P4310 การเงินการธนาคาร ประเภทเรียนดี 3
P4310 การเงินการธนาคาร ประเภทตามคณะ 3
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทเรียนดี 3
P4311 ธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทตามคณะ 2
P4312 บัญชี ประเภทเรียนดี 15
P4312 บัญชี ประเภทความสามารถพิเศษ 4
P4312 บัญชี ประเภทตามคณะ 21
P4313 บัญชี (เทียบโอน) ประเภทเรียนดี 4
P4313 บัญชี (เทียบโอน) ประเภทตามคณะ 5
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทเรียนดี 15
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทความสามารถพิเศษ 2
P4315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทตามคณะ 22