ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ออนไลน์) นักศึกษาใหม่ 2564

รายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร นักศึกษาใหม่ 2564
ยอดผู้มีสิทธิ์รายงานตัวแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชา มีสิทธิ์รายงานตัว รายงานตัวแล้ว ได้รับรหัสนักศึกษา แนบหลักฐานไม่ครบ ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
การประถมศึกษา 12 12 12 0 0
การศึกษาปฐมวัย 47 46 46 0 1
การสอนอิสลามศึกษา 27 26 26 0 1
พลศึกษาและสุขศึกษา 25 25 25 0 0
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 25 25 25 0 0
สอบคัดเลือกรอบ 3
การสอนอิสลามศึกษา 12 11 11 0 0
พลศึกษาและสุขศึกษา 13 11 11 0 2
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 11 11 11 0 0
สอบคัดเลือกรอบ 4
บัณฑิตศึกษา
การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 12 20 20 0 2
การบริหารการศึกษา แผน ข 23 40 40 0 3
การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก แบบ ก 2 - กลุ่ม 1 ) 20 34 34 0 3
การสอนอิสลามศึกษา (แผน ข - กลุ่ม1) 21 38 38 0 2
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
เกษตรศาสตร์ 9 8 8 0 1
คณิตศาสตร์ 28 28 28 0 0
คอมพิวเตอร์ศึกษา 26 26 26 0 0
เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 15 15 15 0 0
จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 9 9 8 1 0
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 21 21 0 0
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 13 13 13 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 21 21 0 4
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 7 7 7 0 0
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 18 18 18 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 19 19 0 1
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 25 25 25 0 0
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม 2 1 1 0 1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 23 21 21 0 2
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 13 13 13 0 0
สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 10 9 9 0 1
สอบคัดเลือกรอบ 3
เกษตรศาสตร์ 8 7 7 0 1
คณิตศาสตร์ 8 8 8 0 0
คอมพิวเตอร์ศึกษา 12 10 10 0 2
เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 3 3 0 2
จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 13 6 6 0 6
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 7 7 7 0 0
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3 3 3 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 4 0 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 3 3 3 0 0
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 8 8 8 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 5 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 0 0 0 0 0
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 7 4 4 0 3
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม 4 4 4 0 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14 14 14 0 0
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 1 1 1 0 0
สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 59 49 49 0 9
สอบคัดเลือกรอบ 4
การประกอบอาหารฮาลาล 6 4 3 1 2
เกษตรศาสตร์ 11 9 6 2 2
เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 6 6 0 0
จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม 14 11 11 0 3
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 4 4 0 0
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 5 4 3 1 1
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 4 4 4 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 1 1 0 1
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม 6 4 3 1 2
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 9 8 8 0 1
สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 16 16 15 0 0
บัณฑิตศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก (แบบ ก2) (กลุ่ม1) 5 4 4 0 1
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก (แบบ ก2) (กลุ่ม2) 21 20 20 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
การปกครองและกฏหมายมหาชน 51 50 50 0 0
การพัฒนาชุมชน 45 41 41 0 3
การสอนภาษามลายู 26 26 26 0 0
ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบกราฟฟิก) 6 6 6 0 0
ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบทัศนศิลป์) 12 10 10 0 2
นิติศาสตร์ 54 50 50 0 4
ภาษาจีน 20 18 18 0 2
ภาษาไทย 60 59 59 0 1
ภาษาไทย (ค.บ.) 24 24 24 0 0
ภาษามลายู 13 12 11 1 1
ภาษาอังกฤษ 63 58 58 0 3
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 28 28 28 0 0
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 11 9 9 0 2
รัฐประศาสนศาสตร์ 80 78 78 0 1
สังคมศึกษา 28 28 28 0 0
สอบคัดเลือกรอบ 3
การปกครองและกฏหมายมหาชน 16 15 15 0 1
การพัฒนาชุมชน 41 37 37 0 4
การสอนภาษามลายู 11 10 10 0 1
ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบกราฟฟิก) 13 12 12 0 1
ทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบทัศนศิลป์) 9 6 6 0 3
นิติศาสตร์ 44 33 31 1 11
ภาษาจีน 15 12 12 0 2
ภาษาไทย 28 26 26 0 2
ภาษาไทย (ค.บ.) 13 12 12 0 1
ภาษามลายู 21 16 16 0 4
ภาษาอังกฤษ 21 21 21 0 0
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 8 8 8 0 0
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 3 3 0 0
รัฐประศาสนศาสตร์ 32 31 31 0 1
สังคมศึกษา 9 8 8 0 1
สอบคัดเลือกรอบ 4
ทัศนศิลป์และการออกแบบ (การออกแบบกราฟิก) 4 2 2 0 2
ทัศนศิลป์และการออกแบบ (การออกแบบทัศนศิลป์) 7 7 7 0 0
นิติศาสตร์ 8 7 7 0 1
ภาษามลายู ศศ.บ. 8 6 6 0 2
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 15 13 12 1 2
บัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
การเงินและการลงทุน 15 14 14 0 1
การจัดการ 59 57 57 0 2
การจัดการ (เทียบโอน) 34 34 34 0 0
การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ 17 15 15 0 2
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 23 19 19 0 3
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 19 18 18 0 0
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 5 3 3 0 2
การตลาด 12 12 12 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 22 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 45 44 44 0 1
นิเทศศาสตร์ 13 12 11 1 1
บัญชี 46 43 43 0 3
บัญชี (เทียบโอน) 22 22 22 0 0
สอบคัดเลือกรอบ 3
การเงินการธนาคาร 15 12 12 0 1
การจัดการ 23 19 19 0 3
การจัดการ (เทียบโอน) 4 4 4 0 0
การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ 12 9 9 0 1
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 14 13 13 0 1
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 5 5 0 0
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6 5 5 0 1
การตลาด 15 14 14 0 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 11 11 0 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 2 1 1 0 1
นิเทศศาสตร์ 10 9 9 0 1
บัญชี 33 27 27 0 6
บัญชี (เทียบโอน) 18 17 17 0 1
สอบคัดเลือกรอบ 4
การเงินและการลงทุน 10 8 7 1 2
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 10 7 6 1 3
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 24 22 20 2 2
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 1 1 0 0
การตลาด 7 7 7 0 0
นิเทศศาสตร์ 12 9 9 0 3
บัณฑิตศึกษา