HOME TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 เกณฑ์การรับสมัคร แผนรับนักศึกษา ระบบรับสมัคร

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
YRU-TCAS

TCAS

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
 3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ.
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบ 1/1 (ปิดรับสมัคร)
การดำเนินการ ช่วงวันที่
นักเรียนยื่น Portfolio เพื่อทำการสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร ยื่นพร้อมหลักฐานตามประกาศส่งมายัง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร 10 ธันวาคม 2560
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะยืนยันสิทธิ์ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
โดยพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ระบบรับสมัคร
10-19 ธันวาคม 2560
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ได้ที่ tcas.cupt.net
รหัสผ่านในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ทำการแจ้งไว้ในระบบรับสมัคร
15-19 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 22 ธันวาคม 2560

รายละเอียด ประกาศรับสมัครรอบ 1/1

รอบ 1/2 (ปิดรับสมัคร)
การดำเนินการ ช่วงวันที่
นักเรียนยื่น Portfolio เพื่อทำการสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครก่อนยื่นหลักฐานตามประกาศส่งมายัง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร) 25 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร 10 มีนาคม 2561
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ได้ที่ tcas.cupt.net
รหัสผ่านในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ทำการแจ้งไว้ในระบบรับสมัคร
(คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ)
19-22 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 26 มีนาคม 2561
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2 เมษายน 2561

รายละเอียด ประกาศรับสมัครรอบ 1/2*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 1. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓x๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี(เทียบโอน) สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ถึงภาคเรียนแรกในปีสุดท้ายของหลักสูตร
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ประวัติส่วนตัว
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นำนักเรียน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ถ้ามี)
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)

สาขาวิชาที่เปิดในรอบ 1/2
รอบที่ 2
โควต้า

รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร)

การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัคร(เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้) เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมชำระค่าสมัครก่อนยื่นหลักฐานตามประกาศส่งมายัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น
 • ค่าสมัครสาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่ 2 และ 3 สาขาวิชาละ 100 บาท
 • ระบบรับสมัครรอบที่ 2 eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
สำหรับผู้สมัครวุฒิการศึกษาม.6 (จัดสอบโดย สทศ.)
หรือวุฒิเทียบเท่า ที่ต้องการใช้คะแนนจากสทศ.หรือสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สอบ GAT/PAT 24-27 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบ O-Net 3-4 มีนาคม 2561
- สอบ 9 วิชาสามัญ 17-18 มีนาคม 2561
สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือการศึกษานอกระบบ(กศ.น.)
รวมถึงกรณีผู้สมัครวุฒิม.6(ที่จบการศึกษาไปแล้ว) ที่ไม่มีคะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 3 เมษายน 2561 (เลื่อน 5 เมษายน)
- สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 9 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 20 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 25 เมษายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก 27 เมษายน 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 3-6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 8 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 โควต้า


เกณฑ์การประมวลผลคะแนน
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ

รายละเอียดการสมัครรอบที่ 2
คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร


*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือกำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขต พื้นที่ภาคใต้
 2. สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 3. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
 2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 4. สำเนาผลคะแนนสอบสอบวิชา GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 5. สำเนาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ –สกุล)
 8. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครของธนาคาร ฉบับจริง (ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเองด้วย)

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร สมัครได้คนละ 3 สาขาวิชา ส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น ระบบพร้อมใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
 3. พิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ยื่นส่งได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) ให้ถึงมหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
  สถานที่ส่งเอกสาร
  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง
  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
 4. กรณีผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือนอกระบบ (กศ.น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2561
  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 7 เมษายน 2561
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561
 6. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 เมษายน 2561
 7. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2561
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตั้งแต่วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
 9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 10. ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

ปฏิทินการดำเนินการ
ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net 9-13 พฤษภาคม 2561
ชำระค่าสมัคร 9-14 พฤษภาคม 2561
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลผล และจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. 23 พฤษภาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 26-28 พฤษภาคม 2561
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ 4-5 มิถุนายน 2561
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 6 มิถุนายน 2561
ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 8 มิถุนายน 2561

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 4
กลุ่มภาคีฯภาคใต้

รอบที่ 4

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

ปฏิทินการดำเนินการ
จำหน่ายใบสมัคร (ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิศาสตร์เขตภาคใต้ทุกแห่ง) 1 กุมภาพันธ์ - 18 พฤษภาคม 2561
เฉพาะผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
ยื่นใบสมัครและหลักฐาน 14-18 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 พฤษภาคม 2561
สอบข้อเขียน(สำหรับ ปวช./นอกระบบ) 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 26-28 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 8 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 22 มิถุนายน 2561

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

รอบที่ 5

COMING SOON

เป็นไปตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด

รอประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง