HOME TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 เกณฑ์การรับสมัคร แผนรับนักศึกษา ระบบรับสมัคร

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2562
YRU-TCAS

TCAS

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
 3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ.
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ครั้งที่ 1 (หมดเขตรับสมัคร)

แบ่งประเภทการรับสมัครได้ดังนี้

จำนวนผู้สมัครรอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1
จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกรอบ portfolio ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกรอบ portfolio ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)


ครั้งที่ 2 (หมดเขตรับสมัคร)
การดำเนินการ ช่วงวันที่
กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.ac.th/tcas/portfolio
และชำระค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562
สำหรับผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 18 มกราคม 2562
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 20 มกราคม 2562
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร (ประกาศรายชื่อ) 22 มกราคม 2562
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 30 - 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (ประกาศรายชื่อ) 5 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน 9 กุมภาพันธ์ 2562
*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 1. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓x๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี(เทียบโอน) และกำลังศึกษาอยู่ ใช้สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ถึงภาคเรียนแรกในปีสุดท้ายของหลักสูตร
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ประวัติส่วนตัว
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นำนักเรียน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ถ้ามี)
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)
 5. ค่าสมัคร 300 บาท

สาขาวิชาที่เปิดในรอบ 1/2
รอบที่ 2 โควตา
(กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

รอบที่ 2 (หมดเขตรับสมัคร)

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ปฏิทินการดำเนินการ
จำหน่ายใบสมัคร (ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทุกแห่ง) 2 มกราคม - 5 เมษายน 2562
เฉพาะผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
21 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562
ยื่นใบสมัครและหลักฐาน 1 - 5 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่ 11 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 24 - 25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 29 เมษายน 2562
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน 1 พฤษภาคม 2562


จำนวนผู้สมัครรอบที่ 2 โควตา(กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

สาขาวิชาที่เปิดรับ/คุณสมบัติเฉพาะสาขา


*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
  • ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
  • ไม่เป็นผู้มีบุคลิกภาคผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
  • คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา กำหนดไว้ในเอกสารแนะนำการรับสมัคร หรือ คลิ๊กดูที่นี่
 2. หลักสูตรอื่นๆ
  • สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา กำหนดไว้ในเอกสารแนะนำการรับสมัคร หรือ คลิ๊กดูที่นี่
 3. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) หรือเทียบเท่า
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา กำหนดไว้ในเอกสารแนะนำการรับสมัคร หรือ คลิ๊กดูที่นี่

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
 2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 4. สำเนาผลคะแนนสอบสอบวิชา GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 5. สำเนาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ –สกุล)
 8. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครของธนาคาร ฉบับจริง (ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเองด้วย)

การรับสมัคร

การเลือกสาขาวิชา และสถานที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 รหัสสาขาวิชา
 • ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สายครู) เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 รหัสวิชา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือต่างมหาวิทยาลัยก็ได้
 • ใช้คะแนนกลางจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.)

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครเข้าคัดเลือก (ภายในเล่มเอกสารแนะนำการสมัครฯ) ชุดละ 100 บาท
 • กรณีที่ยื่นใบสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครจากระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ ขนาดรูป 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (โดยให้ผู้สมัครติดที่ใบสมัครให้เรียบร้อย)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนในการเรียนเทอมสุดท้ายของหลักสูตร
 • หลักฐานการสอบจาก สทศ. (คะแนนตามที่สาขาวิชากำหนด)

เงินค่าสมัคร
 • เงินค่าสมัครนี้เมื่อชำระแล้วไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • รหัสสาขาวิชาแรก 300 บาท
 • สาขาวิชาที่สอง 200 บาท
 • สาขาวิชาที่สามและสี่ สาขาละ 100 บาท
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครของทปอ.
17 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562

ปฏิทินการดำเนินการ
การรับสมัคร ทปอ.เป็นศูนย์กลางรับสมัคร ผ่านระบบ TCAS เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา 17 - 29 เมษายน 2562
ชำระค่าสมัคร สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาวิชาเพิ่มได้ ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (Auto Clearing House) 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 21 พฤษภาคม 2562
รายงานตัวเข้าศึกษา

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

รอบที่ 5

สมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และอาจปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่จำนวนนักศึกษาใหม่เต็มตามแผนรับ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
8 กรกฏาคม 2562

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง