HOME TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 3.5 รอบที่ 5 เกณฑ์การรับสมัคร แผนรับนักศึกษา ระบบรับสมัคร

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
YRU-TCAS

TCAS

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
 3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ.
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 1 (ปิดรับสมัคร)

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบ 1/1
การดำเนินการ ช่วงวันที่
นักเรียนยื่น Portfolio เพื่อทำการสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร ยื่นพร้อมหลักฐานตามประกาศส่งมายัง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร 10 ธันวาคม 2560
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะยืนยันสิทธิ์ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
โดยพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ระบบรับสมัคร
10-19 ธันวาคม 2560
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ได้ที่ tcas.cupt.net
รหัสผ่านในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ทำการแจ้งไว้ในระบบรับสมัคร
15-19 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 22 ธันวาคม 2560

รายละเอียด ประกาศรับสมัครรอบ 1/1

รอบ 1/2
การดำเนินการ ช่วงวันที่
นักเรียนยื่น Portfolio เพื่อทำการสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครก่อนยื่นหลักฐานตามประกาศส่งมายัง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร) 25 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร 10 มีนาคม 2561
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ได้ที่ tcas.cupt.net
รหัสผ่านในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ทำการแจ้งไว้ในระบบรับสมัคร
(คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ)
19-22 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 26 มีนาคม 2561
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2 เมษายน 2561

รายละเอียด ประกาศรับสมัครรอบ 1/2*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 1. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓x๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี(เทียบโอน) สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ถึงภาคเรียนแรกในปีสุดท้ายของหลักสูตร
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ประวัติส่วนตัว
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นำนักเรียน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ถ้ามี)
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)

สาขาวิชาที่เปิดในรอบ 1/2
รอบที่ 2
โควต้า

รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร)

การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัคร(เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้) เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมชำระค่าสมัครก่อนยื่นหลักฐานตามประกาศส่งมายัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น
 • ค่าสมัครสาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่ 2 และ 3 สาขาวิชาละ 100 บาท
 • ระบบรับสมัครรอบที่ 2 eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
สำหรับผู้สมัครวุฒิการศึกษาม.6 (จัดสอบโดย สทศ.)
หรือวุฒิเทียบเท่า ที่ต้องการใช้คะแนนจากสทศ.หรือสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สอบ GAT/PAT 24-27 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบ O-Net 3-4 มีนาคม 2561
- สอบ 9 วิชาสามัญ 17-18 มีนาคม 2561
สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือการศึกษานอกระบบ(กศ.น.)
รวมถึงกรณีผู้สมัครวุฒิม.6(ที่จบการศึกษาไปแล้ว) ที่ไม่มีคะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 3 เมษายน 2561 (เลื่อน 5 เมษายน)
- สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 9 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 20 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 25 เมษายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 27 เมษายน 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 3-6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 โควต้า


เกณฑ์การประมวลผลคะแนน
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ

รายละเอียดการสมัครรอบที่ 2
คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือกำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขต พื้นที่ภาคใต้
 2. สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 3. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
 2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 4. สำเนาผลคะแนนสอบสอบวิชา GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 5. สำเนาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ –สกุล)
 8. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครของธนาคาร ฉบับจริง (ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเองด้วย)

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร สมัครได้คนละ 3 สาขาวิชา ส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น ระบบพร้อมใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
 3. พิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ยื่นส่งได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) ให้ถึงมหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
  สถานที่ส่งเอกสาร
  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง
  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
 4. กรณีผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือนอกระบบ (กศ.น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2561
  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 7 เมษายน 2561
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561
 6. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 เมษายน 2561
 7. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2561
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตั้งแต่วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
 9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 10. ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 (ปิดรับสมัคร)

การรับตรงร่วมกัน

ปฏิทินการดำเนินการ
ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net 9-19 พฤษภาคม 2561
ชำระค่าสมัคร ( แถลงข่าว ขยายเวลาระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรง(ครั้งที่ 2/2561) ) 9-20 พฤษภาคม 2561
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลผล และจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. 29 พฤษภาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 1-3 มิถุนายน 2561
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2561
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2561
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 12 มิถุนายน 2561
ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2561


*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 3.5
กลุ่มภาคีฯภาคใต้

รอบที่ 3.5 (ปิดรับสมัคร)

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

ปฏิทินการดำเนินการ
จำหน่ายใบสมัคร (ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทุกแห่ง) 1 กุมภาพันธ์ - 18 พฤษภาคม 2561
เฉพาะผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/apply
เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
ยื่นใบสมัครและหลักฐาน 15-18 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่ไม่มีคะแนน ONET) (คลิ๊กดูรายชื่อตามประกาศ) 21 พฤษภาคม 2561
สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่ไม่มีคะแนน ONET) 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 12-14 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 18 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 22 มิถุนายน 2561

สาขาวิชาที่เปิดรับ/คุณสมบัติเฉพาะสาขา

รายงานสรุปจำนวนการรับสมัครรอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีฯ ณ ศุนย์รับสมัคร มรย.

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

รอบที่ 5 (หมดเขตการรับสมัคร)

สมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการสมัคร
 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์

  กรอกข้อมูลผู้สมัครและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply และพิมพ์ใบสมัครมายื่นพร้อมยืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

 2. ค่าสมัคร 300 บาท
 3. สิ่งที่ต้องนำมายืนยันสิทธิ์
  1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว เครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว จำนวน 1,000 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอม) รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ
  7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา, ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท

ประกาศรับสมัครรอบที่ 5


ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง