HOME TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 เกณฑ์การรับสมัคร แผนรับนักศึกษา ระบบรับสมัคร

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2562
YRU-TCAS

TCAS

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
 3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ.
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ครั้งที่ 1 (หมดเขตรับสมัคร)

แบ่งประเภทการรับสมัครได้ดังนี้จำนวนผู้สมัครรอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1
จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกรอบ portfolio ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกรอบ portfolio ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)


ครั้งที่ 2
การดำเนินการ ช่วงวันที่
กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.ac.th/tcas/portfolio
และชำระค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562
สำหรับผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 18 มกราคม 2562
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 20 มกราคม 2562
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร 22 มกราคม 2562
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 30 - 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน 9 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนผู้สมัครรอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 2*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูตามเอกสารหมายเลข ๑)
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 1. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓x๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี(เทียบโอน) และกำลังศึกษาอยู่ ใช้สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ถึงภาคเรียนแรกในปีสุดท้ายของหลักสูตร
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ประวัติส่วนตัว
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นำนักเรียน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ถ้ามี)
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)
 5. ค่าสมัคร 300 บาท

สาขาวิชาที่เปิดในรอบ 1/2
รอบที่ 2 โควตา
(กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

รอบที่ 2

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ปฏิทินการดำเนินการ
จำหน่ายใบสมัคร (ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทุกแห่ง) 1 มกราคม - 5 เมษายน 2562
เฉพาะผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/apply
1 มกราคม - 5 เมษายน 2562
ยื่นใบสมัครและหลักฐาน 1 - 5 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 24 - 25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 26 เมษายน 2562
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน 2 พฤษภาคม 2562

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือกำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขต พื้นที่ภาคใต้
 2. สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 3. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
 2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 4. สำเนาผลคะแนนสอบสอบวิชา GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 5. สำเนาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ –สกุล)
 8. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครของธนาคาร ฉบับจริง (ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเองด้วย)

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร สมัครได้คนละ 3 สาขาวิชา ส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น ระบบพร้อมใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
 3. พิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ยื่นส่งได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) ให้ถึงมหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
  สถานที่ส่งเอกสาร
  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง
  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
 4. กรณีผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือนอกระบบ (กศ.น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2561
  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 7 เมษายน 2561
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561
 6. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 เมษายน 2561
 7. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2561
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตั้งแต่วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
 9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 10. ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครของทปอ.
17 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

รอบที่ 5

สมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2562

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และอาจปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่จำนวนนักศึกษาใหม่เต็มตามแผนรับ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
8 กรกฏาคม 2562

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง