การรับสมัครรอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ 63 รูปแบบออนไลน์


เป็นอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์มายื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถทำการสมัครผ่านระบบและชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย แล้วรอผลประกาศการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2563

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงกิจกรรม การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงดำเนินการเปิดช่องทางการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการรับสมัครออนไลน์

วิธีและขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดอ่านและทำความเข้าใจ

การเตรียมตัวและเข้าสู่ระบบรับสมัคร

 • ถ้ายังไม่เคยใช้งานระบบ ให้ทำการลงทะเบียนใช้งาน
 • กรณีที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนใช้งานซ้ำได้
 • หากลืมรหัสผ่าน สามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่าน แล้วกรอกเลขที่บัตรประชาชนและ email ที่เคยลงทะเบียนไว้
 • หากลืม email ที่เคยกรอกไว้ กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาโดยตรง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียน ระบบ TCAS63 ให้ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน
 • ระบบ TCAS63 ผู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ clearing house เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
 • หากไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ clearing house ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้สมัครที่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 ไม่สามารถทำการสมัครในรอบนี้ได้

การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร

 • เมื่อทำการลงทะเบียน ระบบ TCAS63 เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการบันทึกข้อมูลผู้สมัครได้
 • การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ต้องมีความทุกต้องตามความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะทำการตัดสิทธิ์ในการสมัครโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชาม.ราชภัฏยะลาได้จากที่นี่ Click!
 • คะแนน O-Net/V-Net, GAT/PAT ถ้ายังไม่ได้รับผลสอบให้ใส่ 0 ไปก่อน
 • เกรดเฉลี่ย, หน่วยกิตที่ได้รับ และคะแนนสอบต่างๆ ตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะ ทางม.ราชภัฏยะลา จะทำการดึงข้อมูลจากทปอ. เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และประมวลผลการคัดเลือก

การเลือกสาขาวิชา

ดูรหัสสาขาวิชา กลุ่มภาคีฯ 63
 • การสมัครในรอบนี้ เป็นการสมัครคัดเลือกในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 • สมาชิกกลุ่มภาคีฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว หรือใช้ใบสมัครใบเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 4 อันดับ/สาขาวิชา ทุกมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกได้ไม่เกิน 2 รหัสวิชา
 • สำหรับผู้เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สายครู) ของม.ราชภัฏยะลา กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงโครงการ Extra-Time
 • ในระบบรับสมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาได้ด้วยตนเอง จนกว่าจะทำการยืนยันการเลือกสาขาวิชา
 • เมื่อทำการยืนยันการเลือกสาขาวิชาแล้ว สามารถทำการพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

การชำระค่าสมัคร

 • หลังจากทำการยืนยันการเลือกสาขาวิชาแล้ว สามารถทำการพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
 • นำใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาใกล้บ้าน
 • เมื่อชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร
 • รอดูประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2563

*** หากผู้สมัครได้ทำการสมัครไว้หลายที่ หลายครั้ง หลายช่องทาง(หลายใบสมัคร) จะยึดตามการสมัครครั้งล่าสุดเพียงการสมัครเดียวเท่านั่น


อัตราค่าสมัคร

เลือก 1 อันดับ/สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท
เลือก 2 อันดับ/สาขาวิชา ค่าสมัคร 500 บาท
เลือก 3 อันดับ/สาขาวิชา ค่าสมัคร 600 บาท
เลือก 4 อันดับ/สาขาวิชา ค่าสมัคร 700 บาท

กำหนดการสมัครรอบที่ 2

กำหนดการ ช่วงวันที่
กรอกข้อมูลและชำระค่าสมัคร ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 เมษายน 2563
ยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS63 22 - 23 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 28 เมษายน 2563
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1 พฤษภาคม 2563

สำหรับสายครูยะลา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สายครู) ม.ราชภัฏยะลา ทุกสาขาวิชา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน พักอาศัยที่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเท่านั่น

 • กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในโครงการ Extra Time คลิ๊กที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ
 • เมื่อเลือกสายครูและยืนยันการเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว ถือว่ารับทราบ มีความเข้าใจข้อมูลโครงการฯ และยินดีเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทางคณะครุศาสตร์