สถิติจำนวนนักศึกษารายงานตัว แยกตามประเภทการสมัคร ประจำปรการศึกษา
สาขาวิชา

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 3.5

รอบที่ 5

รวม

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-21 16:55:20