สถิติจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา


คณะ
สาขาวิชา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปีเกิน
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
รวม
- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
ข้อมูล ณ วันที่ 2020-07-15 05:31:29