สถิติจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา
คณะ
สาขาวิชา
ภาคปกติ
นอกเวลาราชการ
รวม
รวม
รวม
-
-
0
-
-
0
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-21 16:55:16