สถิติจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจำปี  เดือน
คณะ
สาขาวิชา
ภาคปกติ
นอกเวลาราชการ
รวม
รวม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
0
-
-
0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
0
-
-
0
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
-
0
-
-
0
รวม
-
-
0
-
-
0
ข้อมูล ณ วันที่ 2020-07-15 06:46:02