สถิติจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา ภาคเรียน


คณะ
สาขาวิชา
ภาคปกติ
นอกเวลาราชการ
รวม
รวม
ครุศาสตร์
-
-
0
-
-
0
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
-
-
0
-
-
0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
0
-
-
0
วิทยาการจัดการ
-
-
0
-
-
0
รวม
-
-
0
-
-
0
ข้อมูล ณ วันที่ 2020-07-15 06:05:26