สถิตินักศึกษารับใหม่ในปี
คณะ
สาขาวิชา
จำนวน
แผนรับ
สมัคร
มีสิทธิ์
รายงานตัว
ลงทะเบียน
รวม
     
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจะตรวจสอบจากการลงทะเบียนในปีการศึกษา 2562/1
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-21 16:54:29