โปรดรอสักพัก

สถิตินักศึกษารับใหม่ในปี

คณะ
สาขาวิชา
สมัคร
มีสิทธิ์
ภาคปกติ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ
รายงานตัว
ลงทะเบียน
ภาคเรียนแรก
ลงทะเบียน
ลาออก
สำเร็จ
พ้นสภาพ
รักษาสภาพ
ไม่ได้ลงทะเบียน
รายงานตัว
ลงทะเบียน
ภาคเรียนแรก
ลงทะเบียน
ลาออก
สำเร็จ
พ้นสภาพ
รักษาสภาพ
ไม่ได้ลงทะเบียน
ครุศาสตร์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
วิทยาการจัดการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
รวม
   
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจะตรวจสอบจากการลงทะเบียนในปีการศึกษา 2563/1
ข้อมูล ณ วันที่ 2020-10-27 18:47:56