สถิตินักศึกษาพ้นสภาพ-ลาออก

คณะ
สาขาวิชา พ้นสภาพ ลาออก รวม
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
รวม
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
รวม
รวม
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
0
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจะตรวจสอบจากการลงทะเบียนในปีการศึกษา 2562/1
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-21 16:54:42