สถิติจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา ภาคเรียน
คณะ
สาขาวิชา
2557
2558
2559
สมัคร
มีสิทธิ์
รายงานตัว
ลงทะเบียน
สมัคร
มีสิทธิ์
รายงานตัว
ลงทะเบียน
สมัคร
มีสิทธิ์
รายงานตัว
ลงทะเบียน
รวม
                       
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-21 16:53:19