ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy)

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานจัดการศึกษา ด้วยความถูกต้อง ฉับไว และเต็มใจบริการ

พันธกิจ(Mision)

 1. ดำเนินการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการ
 4. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. การพัฒนาองค์กร

อัตลักษณ์บัณฑิต

เก่งไอที มีจิตอาสา สื่อสารภาษามลายูกลางได้

คุณลักษณะบัณฑิต

ภูมิปัญญา

 1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
 2. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิธรรม

 1. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รัก(ษ์)องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 2. มีคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
 3. มีน้ำใจ อุทิศตน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ภูมิฐาน

 1. มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู
 2. มีสุนทรียและค่านิยมที่ดี
 3. มีทักษะในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม
 4. มีความภูมิใจในตนเอง สถาบัน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
Go To Top