ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy)

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานจัดการศึกษา ด้วยความถูกต้อง ฉับไว และเต็มใจบริการ

พันธกิจ(Mision)

 1. ดำเนินการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการ
 4. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. การพัฒนาองค์กร

ข่าวล่าสุด

 • Image ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)
 • Image ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
 • Image ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบ 1)
 • Image เปิดรับนักศึกษาภาคปกติใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 1) เปิดรับ 33 สาขาวิชา (ล่าสุด)
 • Image ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560
 • Image สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560
Go To Top