หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

พลศึกษาและสุขศึกษา

การสอนอิสลามศึกษา

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

คอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

จุลชีววิทยา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ภาษามลายู (ค.บ.)

สังคมศึกษา

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ภาษามลายู (ศศ.บ.)

ภาษาจีน

การออกแบบทัศนศิลป์

การออกแบบกราฟฟิก

สารสนเทศศาสตร์

ภาษาอาหรับ

พัฒนาชุมชน

รัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตร์

การปกครองและกฏหมายมหาชน

คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์

วิทยุ,โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

การตลาด

การจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การบัญชี

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)

Go To Top