หลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ 10 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 12 หลักสูตร


รวม 45 หลักสูตร

Go To Top