ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายอิมรอน เจ๊ะแว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นายซอพี บูแด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

นายซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

×
Go To Top