ทำเนียบบุคลากร

งานมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมัซมีร์ เจะเลาะ

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

×
Go To Top