ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ


ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล


นางสาวิตรี ไชยสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

นางอุษณีย์ พรหมจรรย์

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

งานจัดการศึกษา


นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

หัวหน้างานจัดการศึกษา

หัวหน้างานจัดการศึกษา

นางเรณู สงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

นางสาวบงกชกร แซ่เซ่ง

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมัซมีร์ เจะเลาะ

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายอิมรอน เจ๊ะแว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นายซอพี บูแด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

นายซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

×
Go To Top