ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล


นางสาวิตรี ไชยสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางเครือจิตต์ เติมวิทย์ขจร

พนักงานพิมพ์ดีด

งานทะเบียนและประมวลผล

นางวรรณะ จันทร์ดิษฐวงษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

งานทะเบียนและประมวลผล

น.ส.ศิริณา หลักทรัพย์

พนักงานพิมพ์ดีด

งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

งานจัดการศึกษา


นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

หัวหน้างานจัดการศึกษา

หัวหน้างานจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญพักตร์ ชุมพล

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมัซมีร์ เจะเลาะ

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

นางเรณู สงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายอิมรอน เจ๊ะแว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นายซอพี บูแด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

นายซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

×
Go To Top