ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมประธานหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2559

กิจกรรมกองบริการการศึกษาสัญจร

อบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รุ่นที่ 2

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 31

Go To Top