อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน
ปกติ พิเศษ
สาขาสังคมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,000 10,000
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9,000 10,000
สาขาภาษาอังกฤษ 9,000 10,000
สาขาภาษาจีน 9,000 10,000
สาขาภาษามลายู 9,000 10,000
สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 9,000 10,000
สาขาวิชาอื่นๆ 8,500 9,500
สาขาวิทยาศาสตร์ 10,000 11,000

*** ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาสามารถผ่อนชำระได้ภาคเรียนละ 4 งวด
ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าต้องชำระเต็มจำนวน

ข่าวล่าสุด

  • Image ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)
  • Image ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
  • Image ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบ 1)
  • Image เปิดรับนักศึกษาภาคปกติใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 1) เปิดรับ 33 สาขาวิชา (ล่าสุด)
  • Image ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560
  • Image สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560
Go To Top