อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน
ปกติ พิเศษ
สาขาสังคมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,000 10,000
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9,000 10,000
สาขาภาษาอังกฤษ 9,000 10,000
สาขาภาษาจีน 9,000 10,000
สาขาภาษามลายู 9,000 10,000
สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 9,000 10,000
สาขาวิชาอื่นๆ 8,500 9,500
สาขาวิทยาศาสตร์ 10,000 11,000
สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 15,000 16,000

*** ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาสามารถผ่อนชำระได้ภาคเรียนละ 4 งวด
ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าต้องชำระเต็มจำนวน

Go To Top