ประเภทการรับสมัคร

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวิธีการรับเข้าศึกษา 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา)

รับตรงในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล โดยแบ่งประเภทโควตา เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • คัดเลือกเรียนดี
  • คัดเลือกความสามารถพิเศษ
  • นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • นักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมรย. กับ สพม.15 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15

2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป

รับร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

ข่าวล่าสุด

  • Image ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)
  • Image ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
  • Image ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบ 1)
  • Image เปิดรับนักศึกษาภาคปกติใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 1) เปิดรับ 33 สาขาวิชา (ล่าสุด)
  • Image ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560
  • Image สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560
Go To Top