ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

IMG

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์
  ผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาผ่าน eduservice.yru.ac.th/tcas/round4 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันสมัคร ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "พร้อมยืนยันสิทธิ์" ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2565 (รับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น
 3. ค่าสมัคร 300 บาท
 4. สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในอัตราลดร้อยละ 10 (ลดเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2565 เท่านั้น) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท
 5. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2


Go To Top