ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนและรายวิชาที่ปิดสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

IMG

ปรกาศ รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนและรายวิชาที่ปิดสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2565 ภาคเรียนที่ 1

จากการสำรวจผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยจะเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเสรีเมื่อมีจำนวนนักศึกษาต่อรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คน และจะดำเนินการปิดรายวิชาที่จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ในการนี้ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่มีการประกาศปิดรายวิชา ดำเนินการถอนรายวิชา และให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้งตามรายวิชาที่มีการประกาศเปิดสอน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนคือภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในเวลา ที่กำหนดนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา (ช่อง 1) ตามกำหนดการปฏิทินวิชาการต่อไป


Go To Top