ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ รายงานตัวเพื่อรับการจ้าง โดยทำสัญญาจ้างในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจ้าง โดยให้นำเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

  1. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ


Go To Top