ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีการศึกษา 2564


Go To Top