ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการส่งคำร้องการเทียบคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

IMG

ขั้นตอนการส่งคำร้องการเทียบคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

  1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มคำร้องขอเทียบคุณวุฒิ ทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา เมนูเอกสารดาวน์โหลด->แบบฟอร์มคำร้อง->คำร้องขอเทียบคุณวุฒิ
  2. กรอกแบบคำร้อง และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
  3. ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบคุณวุฒิจำนวน 200 บาท ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่าน app krungthai NEXT โดยสแกน QR CODE หรือกดจ่ายบิลด้วยรหัส COMPCODE 81940 กรณีรับ QRCODE หรือพิมพ์ใบแจ้งยอด ให้เข้าลิงค์ http://202.29.32.184/equivalents/
  4. บรรจุเอกสารใส่ซอง
  5. ส่งถึง "งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 9500 โทรศัพท์ 073-299612"


Go To Top