ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร สำหรับนักศึกษาใหม่

IMG

ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. ชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564


Go To Top