ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

IMG

ผลการคัดเลือกนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์) ระหว่างวันที่วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์) ที่ http://eduservice.yru.ac.th/entry_online พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน ดังนี้
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร (สกุลไฟล์ PDF)
   หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และให้นำหลักฐานที่สำเร็จการศึกษามาให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2564
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สกุลไฟล์ JPG,JPEG,PNG)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (สกุลไฟล์ PDF)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สกุลไฟล์ PDF หรือ JPG,JPEG,PNG)
 2. มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัวและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 3. พิมพ์ใบชำระเงินการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นำไปจ่าย ณ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ภายในวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2564 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอมประมาณ 8,500–14,500) เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) โดยลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาร้อยละ 20 จากอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในไฟล์เอกสารประกอบ

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top