ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

หลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติม

  • การพัฒนาชุมชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 40 คน
รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศเดิม

หมายเหตุ กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในสาขาวิชาใด มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดสอนในสาขาวิชานั้น


Go To Top