ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (เทียบโอน)
  • บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (เทียบโอน)
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้จบป.ตรี)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา (เทียบโอน)
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3) มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. การรับสมัคร
  • ใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานผ่านระบบ
  • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • ไฟล์หลักฐานที่ต้องแนบผ่านระบบ :
   • สำเนาแสดงผลการเรียน เป็นไปตามคุณสมบัติที่สาขาวิชากำหนด
   • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT (ค่าสมัคร 300 บาท) ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 4. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. (สอบผ่านระบบออนไลน์)
 5. การประกาศผลการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2564


Go To Top