ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 1/2563

IMG

ประกาศ ผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 1/2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. รับใบคำร้องฯ ณ งานมาตราฐานการศึกษา (พี่ออม) กองบริการการศึกษา
  2. นำใบคำร้องฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียม (หน่วยกิตละ 50 บาท) ณ งานการคลัง (ช่องหมายเลข 4)
  3. ทำสำเนาใบคำร้องฯ 1 ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  4. นำใบคำร้องฯฉบับจริง ส่ง ณ งานทะเบียนและประมวลผล (ช่องหมายเลข 2)
*** ผลการอนุมัตินี้ จะสมบูรณ์เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น สามารถดำเนินการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563


Go To Top