ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค 1/2563

IMG

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาคหรือดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2563
การยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาค ให้นักศึกษาแนบหลักฐานการขาดเรียน
กองบริการการศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในวันที่ 18 กันยายน 2563
ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top