ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่มีสิทธิ์สอบ 1/2563

IMG

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2563
หากไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top